Projekt

Názov projektu: ECO MEDIA ART 2020, akronym: EMA2020
Registračné číslo projektu: FMP-E/1901/4.1/043
Príspevok z Europského fondu regionálneho rozvoja: 43.495,11 Eur.
Projekt je podporený v rámci programu INTERREG Slovenská republika – Maďarsko, Fondu malých projektov pre východnú oblasť, prioritná os: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničných oblastiach.

Vedúci partner projektu: DIG o.z., Košice, Slovensko

DIG
Digital Intervention Group
diggallery.sk

Umelecká skupina DIG (akronym Digital Intervention Group) vznikla v roku 2012 v Košiciach. DIG je komunitou umelcov, kurátorov a entuziastov, ktorí sa realizujú prevažne v digitálnom a multimediálnom umení. Kľúčovým projektom DIG je DIG gallery – špecifický model open-source galérie so sídlom v areáli bývalej tabakovej továrne v Košiciach, ktorá je v našom prostredí svojou profiláciou endemická. V rámci tohto brownfieldu realizovala skupina DIG medzinárodné multimediálne výstavy a koedukačné podujatia, ktoré predstavili rôznorodé oblasti súčasného media artu. Jedným z dôležitých paralelných projektov DIG je prezentačná platforma MAO (Media Art Office). Umeleckým riaditeľom DIG je multimediálny umelec a kultúrny aktivista, Richard Kitta, ktorý pôsobí aj v akademickom prostredí. Pod jeho vedením sa skupina DIG stala súčasťou významného art-sci projektu a medzinárodného konzorcia European Digital Art and Science Network (2014 – 2017), ktorého lídrom bol rakúsky partner Ars Electronica, Linz (AT). Od roku 2017 je skupina DIG súčasťou pracovnej skupiny Košice – UNESCO / Creative City of Media Arts a spomínanými aktivitami prispela výraznou mierou k zisku tohto prestížneho titulu.

Partner projektu 1: Ars Longa Nonprofit Müvészeti Egyesület, Cered, Maďarsko

ART Colony Cered
Ars Longa Nonprofit Müvészeti Egyesület
artcolony-cered.com

ARTColony Cered je medzinárodná platforma určená pre umelcov, založená v roku 1996. V maďarskej obci Cered sú organizované každoročné stretnutia umelcov z rôznych krajín, ktorí sú účastníkmi tematických sympózií. Originálne prostredie Cered poskytuje súčasným umelcom nielen silný vizuálny stimul, ale aj možnosť upriamiť pozornosť na tradície, ktoré toto prostredie ponúka. V rámci sympózií tvoria umelci neraz diela site-specific, ktorými reagujú na okolitý environment. Podstatný je neustály dialóg umelca s prostredím a hľadanie prienikov medzi súčasným umením a sociálnou angažovanosťou. Sympózií ARTColony Cered sa zúčastnili umelci z viac ako 20 krajín (Holandsko, Belgicko, Fínsko, Švédsko, Francúzsko, Taliansko, Izrael, Mexiko, Argentína, Malajzia a ďalšie). Poslednými tematickými podujatiami ARTColony Cered boli Summer-Kitchen (2018) a Separated Spaces (2017).
Zakladateľom a umeleckým riaditeľom ARTColony Cered je umelec Csaba Furjesi. Okrem organizačných aktivít Furjesi pôsobí na medzinárodnej scéne ako nezávislý umelec. Od roku 2008 vystavoval v rôznych metropolách sveta ako Egypt, Santa Catalina a Monterey (US), Drážďany alebo Rím.

Partner projektu 2: Fakulta umení TUKE, Košice, Slovensko

Fakulta umení
Technická univerzita v Košiciach
www.fu.tuke.sk

Fakulta umení na Technickej univerzite v Košiciach sa počas dvoch dekád svojej existencie zviditeľnila najmä svojou umeleckou a vedeckou činnosťou v celoslovenskom a medzinárodnom kontexte. O prestížnych výsledkoch fakulty svedčí množstvo úspešných nominácií pedagógov a študentov na významné umelecké ocenenia. Hlavnou misiou Fakulty umení je okrem pedagogickej činnosti (v oblastiach ako architektúra, dizajn a výtvarné umenie) aj iniciácia kultúrneho a umeleckého života v regióne východného Slovenska. Od roku 2007 mala Fakulta umení TUKE svoje výrazné zastúpenie v projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a svojimi aktivitami prispela k zisku tohto výnimočného titulu. Od roku 2017 je Fakulta umení TUKE súčasťou networku Košice – UNESCO Creative City of Media Arts.

Hlavný cieľ projektu:
Spojením umenia a vedy oslovíme širokú verejnosť, aby prostredníctvom umeleckých diel získala podnetný a inšpiratívny pohľad na problémy, ale aj výhody globalizácie v porovnaní s lokálnou jedinečnosťou.
Účelom projektu je poskytnúť umelcom prienik do sveta prírodných a humanitných vied, aby prostredníctvom vzájomného dialógu, získali nové impulzy a zároveň dostali spätnú väzbu pri tvorbe umeleckého diela.

Priame ciele:
Spojiť slovenských a maďarských umelcov, vedcov, odborných pracovníkov a vytvoriť nové podnety na tvorbu, nové netradičné väzby a vzájomnú spoluprácu pri vytvorení umeleckých diel.
Zlepšiť úroveň cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, vytvorením sietí z vedeckej, umeleckej oblasti a verejnej oblasti (SAV, vysoké školy prírodovedného a humanitného smeru, komunity, kultúrne inštitúcie).
Vytvoriť nové inovatívne koncepty a umelecké diela vo sfére multimediálneho a vizuálneho umenia.
Zlepšiť propagáciu prvej mediálnej galérie DIG gallery v Košiciach a pokračovať v propagácii medzinárodne orientovanej dielne Art Colony Cered vystavením a publikovaním umeleckých diel, ktoré majú spoločnú tému.
Posilniť záujem študentov, mladých ľudí a obyvateľstva o maďarské a slovenské súčasné umenie prostredníctvom propagácie vytvorených umeleckých diel.

Dlhodobým cieľom a víziou oboch organizácií je podpora súčasného umenia a jeho propagácie medzi širokou verejnosťou. Projekt podporí odkaz súčasného umenia aj pre budúce generácie. Kľúčovým výstupom projektu je individuálna alebo spoločná tvorba vo forme 12 umeleckých diel digitálneho a mediálneho umenia, ktorá vznikne po vyhlásení témy (v rámci eco media art) a vyvrcholí počas 3 podujatí, ktorými budú: 10-dňové Sympózium v Art Colony Cered, výstava v Art Colony Cered a výstava v DIG gallery v Košiciach.

Spoločná tvorba bude prezentovaná umeleckej a širokej verejnosti formou publikácie Enter v náklade 600 ks, sériami fotografií a krátkym dokumentárnym videom. Predpokladáme, že v rámci projektu bude zapojených 10 inštitúcií, kde pôsobia umelci a vedeckí odborníci. Sú to verejné školy umeleckého smeru, verejné školy humanitného a prírodovedného smeru, Slovenská akadémia vied, ako aj podnikateľské subjekty. Vybrané destinácie sú významné strediská kultúrneho diania a aj cestovného ruchu a prostredníctvom výstav plánujeme osloviť 500 návštevníkov z toho 150 žien. Načasovanie záverečnej výstavy sme naplánovali práve počas jedného z vrcholných podujatí mesta Košice, ktorým je Medzinárodný maratón mieru a podujatie Biela noc Košice.